ANBI CARTS VOOR KIDS 2017
ANBI-overzicht
Jaarrekening Stichting Carts Voor Kids
Inkomsten- uitgaven 2017

Inkomsten:
Deks service BV NL Doet €802,00
rekening van derden €2205,37
Banksaldo € 342,65
Terug gestort € 46,00
Collecte oranjefonds € 232,97
Parc ink € 108.60
Totaal € 3.735,59

Uitgaven:
Klus /NLdoet oranje €1032,97
Aankoop diverse goederen voor klanten € 2.070,00
Benzinekosten € 530,00
Kantinekosten € 102,62
Totaal € 3.735,59
Het RSIN:
Het RSIN (Rechtpersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer)
Fiscaal nummer 851766900
Adres stichting cvk: amstelhof 14 Leidschendam 070-7790221
Bestuurders M. Kerkvliet secretaris en T. koning Penningmeester
Beloning bestuurders
Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ook mogen ze vakantiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.
Onkosten
Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.
Vakantiegeld
Vakantiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.
Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004
Regeling van de Minister van Financiën van 22 november 2004, nr. BZ 2004/639 N, houdende de vaststelling van de maximumbedragen in het kader van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004)
De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 1, derde lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 205);
Besluit:
Artikel 1
Voor de toekenning van vacatiegeld worden twee categorieën commissies onderscheiden, te weten algemeen en zwaar.
Artikel 2
Het maximumbedrag aan vacatiegeld per vergadering dat kan worden toegekend aan een lid, een secretaris en een adjunct-secretaris van een commissie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988, dan wel aan een deskundige die aan de werkzaamheden van een zodanige commissie deelneemt, bedraagt met ingang van 1 juli 2004 voor de onderscheiden categorieën:
1. Algemeen EUR 135,00;
2. Zwaar EUR 200,00.
ANBI-gegevens 2017
Artikel 3 Aan de voorzitter van een commissie kan aan vacatiegeld worden toegekend een bedrag van maximaal 130% van het bedrag dat aan een lid van de desbetreffende commissie wordt toegekend.
Stichting Carts Voor Kids is aangemerkt als ANBI-instelling bij de belastingdienst, een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan de gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, is het mogelijk om meer te schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. Er kan gekozen worden om het voordeel te houden of te schenken aan de instelling naar keuze.